Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 59 đối với Công ty TNHH phát triển nông thôn Trường Thành

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 59 đối với Công ty TNHH phát triển nông thôn Trường Thành
Thực hiện Kết luận số 59/KL-TTr ngày 23/06/2022 của Thanh tra tỉnh về thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật niên độ kế toán năm 2020 và năm 2021 tại Công ty TNHH phát triển nông thôn Trường Thành;Ngày 11/10/2022 Thanh tra tỉnh có công văn số 563/TTr-NV4 gửi Công ty TNHH phát triển nông thôn Trường Thành về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 59/KL-TTr ngày 23/06/2022 của Thanh tra tỉnh.