Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 57 đối với Công ty TNHH xây dựng Thanh Phát

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 57 đối với Công ty TNHH xây dựng Thanh Phát
Thực hiện Kết luận số 57/KL-TTr ngày 23/06/2022 của Thanh tra tỉnh về thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật tại Công ty TNHH xây dựng Thanh Phát;Ngày 11/10/2022 Thanh tra tỉnh có công văn số 563/TTr-NV4 gửi Công ty TNHH xây dựng Thanh Phát  về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 57/KL-TTr ngày 23/06/2022 của Thanh tra tỉnh.