Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 21 đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 21 đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Kết luận số 21/KL-TTr ngày 25/04/2022 của Thanh tra tỉnh về thanh tra dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị Quang Thành tại xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên;

Ngày 27/7/2023 Thanh tra tỉnh có công văn số 450/TTr-NV4 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 21/KL-TTr ngày 25/04/2022 của Thanh tra tỉnh. ​