Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đăng ký xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” năm 2020

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Đăng ký xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” năm 2020

Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-TTCP ngày 10/4/2017 của Thanh tra Chính phủ Quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”, Thanh tra tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát các cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn có thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Thanh tra Việt Nam để xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”  (sau đây gọi chung là Kỷ niệm chương).

 1. Đối tượng xét tặng Kỷ niệm chương

1.1 Cán bộ, công chức, người lao động đã và đang công tác trong các cơ quan Thanh tra Nhà nước, gồm:

 1. a) Công chức, người lao động công tác tại Thanh tra tỉnh;
 2. b) Công chức, người lao động công tác tại Thanh tra sở và tương đương (đối với các sở thuộc bộ, ngành không tổ chức theo hệ thống dọc từ Trung ương đến địa phương).
 3. c) Công chức, người lao động công tác tại Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện, thị xã, thành phố;

1.2. Cá nhân có thành tích trong việc lãnh đạo, chỉ đạo góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Thanh tra Việt Nam, gồm:

 1. a) Bí thư, Phó bí thư tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh;
 2. b) Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh; Bí thư, Phó bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy thành phố thuộc tỉnh; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
 3. c) Giám đốc, Phó giám đốc sở và tương đương (đối với các sở thuộc bộ, ngành không tổ chức theo hệ thống dọc từ Trung ương đến địa phương).
 4. Đối tượng không hoặc chưa được xét tặng Kỷ niệm chương

Chưa xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân đang trong thời gian xem xét kỷ luật; người đang chịu hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên; người đang bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc bị kết án, đang chấp hành bản án hình sự.

Thời gian thi hành kỷ luật, thời gian chấp hành bản án hình sự, bao gồm cả thời gian chưa được xóa kỷ luật hoặc xóa án tích không được tính vào thời gian để xét tặng Kỷ niệm chương.

 1. Điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương

- Cán bộ, công chức, người lao động đã và đang công tác trong các cơ quan Thanh tra Nhà nước (quy định tại Mục 1.1) có tổng thời gian công tác trong các cơ quan thanh tra nhà nước từ 10 năm trở lên tính đến ngày 23/11 của năm đề nghị xét tặng.

- Cá nhân thuộc đối tượng quy định tại (quy định tại Mục 1.2) này phải có thành tích trong việc lãnh đạo, chỉ đạo góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Thanh tra Việt Nam và đạt điều kiện, tiêu chuẩn sau:

 1. a) Cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điểm a, Mục 1.2 phải có thời gian giữ chức vụ ít nhất từ 05 năm trở lên và có ít nhất 04 năm phụ trách hoặc theo dõi công tác thanh tra.
 2. b) Cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điểm b, Điểm c, Mục 1.2 phải có thời gian giữ chức vụ ít nhất từ 10 năm trở lên và có ít nhất 08 năm phụ trách hoặc theo dõi công tác thanh tra.
 3. Các trường hợp được ưu tiên xét tặng Kỷ niệm chương

Cán bộ, công chức, người lao động công tác trong cơ quan thanh tra nhà nước được ưu tiên xét tặng Kỷ niệm chương khi có một trong các điều kiện quy định tại Điều này và chỉ tính thành tích cao nhất.

 1. Cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân được xét tặng ngay sau khi có quyết định khen thưởng;
 2. Cá nhân được tặng Huân chương Lao động các loại, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được đề nghị xét tặng sớm hơn 02 năm;
 3. Cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh được đề nghị xét tặng sớm hơn 01 năm;
 4. Cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ hoặc được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở được đề nghị xét tặng sớm hơn 06 tháng.
 5. Hồ sơ, thời gian đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương

- Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (01 bộ), gồm:

 1. a) Công văn đề nghị tặng Kỷ niệm chương;
 2. b) Danh sách trích ngang đề nghị tặng Kỷ niệm chương (thực hiện theo Mẫu số 01 gửi kèm theo Văn bản này);
 3. c) Bản tóm tắt quá trình công tác (thực hiện theo Mẫu số 02 gửi kèm theo Văn bản này);
 4. d) Bản sao các quyết định khen thưởng và hồ sơ liên quan có xác nhận của cơ quan quản lý (nếu có) đối với các trường hợp được ưu tiên xét tặng;

đ) Đối với các đối tượng quy định tại Mục 1.2, đơn vị đề nghị tặng Kỷ niệm chương phải có báo cáo về thành tích của cá nhân có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra Việt Nam.​