Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2022

Chương trình kế hoạch hoạt động của Thanh tra tỉnh  
Báo cáo việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2022
Thực hiện Công văn số 922/SNV-CCVC ngày 27/10/2022 của Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh báo cáo số 191/BC-TTr ngày 10/11/2022 về việc báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2022, kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023.Căn cứ Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phươngThanh tra tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 08/KH-TTr ngày 26/01/2022 định kỳ điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức trong cơ quan. Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, Thanh tra tỉnh dự kiến thực hiện việc điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức cơ quan vào cuối tháng 12/2022.Số người dự kiến thực hiện chuyển đổi ví trí công tác năm 2023: 2 người (có thời gian giữ vị trí việc làm từ năm 2018 trở về trước)./.