Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Vũ Thanh Tùng, địa chỉ: thôn Ngái Trì, xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của ông Vũ Thanh Tùng, địa chỉ: thôn Ngái Trì, xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý

Nội dung đơn: Phản ánh một số nội dung liên quan đến công tác quản lý đất đai tại xã Liêm Tuyền và việc thu hồi, bồi thường đất của gia đình ông.

Ngày 07/09/2023, Thanh tra tỉnh có Văn bản số 548/TTr chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý để chỉ đạo kiểm tra, xem xét trả lời theo quy định của pháp luật, thông báo kết quả về Thanh tra tỉnh.​