Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Trần Văn Hiến, địa chỉ thôn 7, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của ông Trần Văn Hiến, địa chỉ thôn 7, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân

Nội dung đơn: Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình.

Ngày 14/09/2023, Thanh tra tỉnh có Văn bản số  567/TTr       hướng dẫn như sau: Đơn của ông không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thanh tra tỉnh, đề nghị ông hoàn thiện lại đơn và gửi UBND huyện Lý Nhân để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.​