Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Quyền Đình Hợi, địa chỉ: thôn 4, xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý.

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Xử lý đơn của ông Quyền Đình Hợi, địa chỉ: thôn 4, xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý.
Nội dung: Khiếu nại về việc, năm 2001 UBND xã Đinh Xá làm thủ tục đề nghị UBND huyện Bình Lục cấp Giấy CNQSD dụng đất cho gia đình ông không đúng với diện tích của gia đình sử dụng được thể hiện trên bản đồ địa chính năm 1986. Đối với nội dung trên, UBND xã Đinh Xá đã có Thông báo số 24/TB-UB  ngày 08/11/2023 trả lời ông nhưng ông không nhất trí ...Ngày 25/01/2024,  Thanh tra tỉnh đã có Văn bản số 50/TTr chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND thành phố phủ Lý chỉ đạo kiểm tra, xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.