Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Phạm Văn Thạch, địa chỉ: thôn Ba, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm.

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Xử lý đơn của ông Phạm Văn Thạch, địa chỉ: thôn Ba, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm.

Nội dung đơn: Khiếu nại Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND huyện Thanh Liêm về việc thu hồi đất thực hiện Dự án khu đấu giá quyền sử dụng đất các vị trí xen kẹp trong khu dân cư tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm.

Ngày 09/09/2022, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 505/TTr hướng dẫn công dân gửi đơn đến UBND huyện Thanh Liêm để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.​