Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Đào Công Tới, địa chỉ: thôn đội 3, xã Hưng Công, huyện Bình Lục.

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của ông Đào Công Tới, địa chỉ: thôn đội 3, xã Hưng Công, huyện Bình Lục.

Ngày 14/07/2022, Thanh tra tỉnh Hà Nam nhận được đơn đề ngày
13/07/2022 của ông Đào Công Tới, địa chỉ: thôn đội 3, xã Hưng Công, huyện
Bình Lục.

Nội dung đơn: Không nhất trí với việc trả lời của Thanh tra huyện Bình Lục tại Văn bản số 12/TTr ngày 23/06/2022 về việc trả lời đơn đề nghị của ông.   Ngày 26/07/2022 Thanh tra tỉnh có Công văn số 399/TTr chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND huyện Bình Lục để chỉ đạo, kiểm tra, xem xét theo quy định.  ​