Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của bà Trần Thị Phúc ở tổ dân phố Non, thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Xử lý đơn của bà Trần Thị Phúc ở tổ dân phố Non, thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm

Ngày 04/05/2021, Thanh tra tỉnh nhận được đơn của bà Trần Thị Phúc ở tổ dân phố Non, thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm

Đơn có nội dung: Khiếu nại Thông báo số 69/TB-UBND ngày 03/12/2020 của Chủ tịch UBND thị trấn Tân Thanh. Bà Phúc phản ánh nội dung khiếu nại trên của bà đã được UBND huyện Thanh Liêm có Công văn số 217/UBND-BTCD ngày 17/3/2021 chuyển đơn về UBND thị trấn Tân Thanh yêu cầu xem xét giải quyết, báo cáo UBND huyện nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả ...

Ngày 13/5/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Văn bản số 429 /TTr chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm  để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật.