Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của bà Ngô Thị Thủy và bà Vũ Thị Tèo ở thôn Nham Kênh, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm.

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Xử lý đơn của bà Ngô Thị Thủy và bà Vũ Thị Tèo ở thôn Nham Kênh, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm.

Ngày 01/06/2021, Thanh tra tỉnh nhận được đơn của các bà Ngô Thị Thủy và Vũ Thị Tèo ở thôn Nham Kênh, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm.

Đơn có nội dung: Khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất của gia đình để thực hiện Dự án xây dựng dây chuyền Nhà máy xi măng Xuân Thành trên địa bàn xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm.

Nội dung này, ngày 14/01/2020 Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 19/TTr chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND huyện để xem xét giải quyết nhưng đến nay công dân vẫn tiếp tục có đơn đề nghị xem xét giải quyết

Ngày 02/6/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Văn bản số 314/TTr chuyển đơn công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm để chỉ đạo xem xét, giải quyết theo quy định.