Văn bản của Thanh tra Chính phủ nêu, thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Vụ Tổ chức cán bộ được giao chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, để kịp thời hoàn thiện và ban hành Thông tư theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành băn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Thanh tra Chính phủ đề nghị các vụ, cục, đơn vị nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư, đồng thời gửi ý kiến bằng Văn bản về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 30/7/2021.

Một số nội dung chính của dự thảo Thông tư do Thanh tra Chính phủ xây dựng:

- Thông tư quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và đối với người làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tại chính quyền địa phương.

- Đối tượng Thông tư áp dụng gồm: Các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ; Thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện; Thanh tra sở; Ban Tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện.

- Danh mục chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ gồm: vị trí làm công tác thanh tra; vị trí làm công tác tiếp công dân; vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng; vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra.

- Danh mục chuyển đổi vị trí tại chính quyền địa phương: vị trí làm công tác thanh tra; vị trí làm công tác tiếp công dân; vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng; vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành./. 

Nguồn: Lan Anh