Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình tình thực hiện TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia