Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vụ việc khiếu nại của ông Tô Văn Vững, ở tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên.

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Vụ việc khiếu nại của ông Tô Văn Vững, ở tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên.

Nội dung đơn: Khiếu nại Văn bản số 961/UBND-TNMT ngày 19/9/2022 của Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của ông đối với nội dung đề nghị hợp pháp hóa quyền sử dụng đất tại thửa đất số 47, 53 tờ bản đồ PL 20. Nội dung khiếu nại đã được Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên giải quyết khiếu nại (lần đầu) tại Quyết định số: 408/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 nhưng ông Vững không nhất trí.

Thực hiện Công văn số 429/UBND-NC ngày 07/03/2023 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu  nại của ông Tô Văn Vững, ở tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh, kết luận; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định giải quyết (lần hai) theo quy định của pháp luật.

Ngày 19/5/2023, Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo số 85/BC-TTr tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của ông Tô Văn Vững.

Ngày 16/06/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 653/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần 2 đối với khiếu nại của ông Tô Văn Vững.​​