Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vụ việc khiếu nại của ông Tô Văn Kỷ, ở tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Vụ việc khiếu nại của ông Tô Văn Kỷ, ở tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên

Ông Tô Văn Kỷ khiếu nại Văn bản số 992/UBND-TNMT ngày 26/9/2022 của Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên trả lời ý kiến, kiến nghị của ông về nội dung đề nghị xem xét hợp pháp hóa quyền sử dụng đất tại thửa đất số 53, 54 tờ bản đồ PL 20. Ông cho rằng gia đình ông đã khai hoang phục hóa, sử dụng ổn định từ năm 1980 không có tranh chấp. Nội dung khiếu nại đã được Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên giải quyết khiếu nại (lần đầu) tại Quyết định số: 409/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 nhưng ông Kỷ không nhất trí.

Thực hiện Công văn số 431/UBND-NC ngày 07/03/2023 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Tô Văn Kỷ, ở tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh, kết luận; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định giải quyết (lần hai) theo quy định của pháp luật.

Ngày 21/4/2023, Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo số 61/BC-TTr tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

Ngày 07/06/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 582/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Tô Văn Kỷ (lần 2)​