Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vụ việc khiếu nại của ông Lê Văn Thanh, ở tổ dân phố Tam Giáp, phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Vụ việc khiếu nại của ông Lê Văn Thanh, ở tổ dân phố Tam Giáp, phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên

Nội dung đơn: Ông Lê Văn Thanh không nhất trí với một phần Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2022 của UBND thị xã Duy Tiên về việc giải quyết khiếu nại của ông và khiếu nại tiếp như sau: Ông cho rằng Dự án Khu nhà ở đô thị Kosy Hà Nam (sau đây gọi tắt là Dự án) không phải là dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất mà là dự án phải thoả thuận khi thực hiện thu hồi đất của gia đình ông.

Ngày 23/6/2022, UBND tỉnh có Công văn số 1596/UBND-NC ngày 23/6/2022 thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Thanh, ở tổ dân phố Tam Giáp, phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xác minh, kết luận; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngày 22/07/2022 Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo số  122/BC-TTr  đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết.

Ngày 05/08/2022, UBND tỉnh Hà Nam đã Ban hành Quyết định số: 1508/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Thanh, ở tổ dân phố Tam Giáp, phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên (lần 2)​​