Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vụ việc của ông Trịnh Vương Đoàn ở tổ dân phố Lũng Xuyên, phường Yên Bắc, huyện Duy Tiên

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Vụ việc của ông Trịnh Vương Đoàn ở tổ dân phố Lũng Xuyên, phường Yên Bắc, huyện Duy Tiên

Khiếu nại Quyết định số: 81/QĐ- STNMT ngày 16/3/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giải quyết khiếu nại của ông liên quan đến thửa đất số 275, tờ bản đồ PL 19 tại thôn Duyên Giang, xã Châu Giang (nay là phường Châu Giang).  Ồng Đoàn đề nghị công nhận toàn bộ thửa đất số 275, tờ bản đồ PL 19 Bản đồ hiện trạng năm 2001, diện tích 246m2 tại thôn Duyên Giang, phường Châu Giang là đất ở.

Ngày 09/4/2021 UBND tỉnh tại Công văn số 687/VPUB-NC giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung đơn, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của pháp luật

Ngày 23/06/2021, Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo số 104/BC-TTr báo cáo kết quả xác minh, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết.

Ngày 02/07/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1108/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Trịnh Vương Đoàn, ở thổ dân phố Lũng Xuyên, phương Yên Bắc, huyện Duy Tiên, trong đó kết luận  nội dung khiếu nại của ông Đoàn là không có cơ sở pháp luật, kết quả giải quyết của Sở TN&MT là có cơ sở pháp luật, Quyết định giữ nguyên và công nhận nội dung giải quyết của Sở TN&MT. 2.Xử lý đơn của bà Trần Thị Phúc ở tổ dân phố Non, thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm