Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vụ việc của công dân, địa chỉ: thị trấn Quế, huyện Kim Bảng

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Vụ việc của công dân, địa chỉ: thị trấn Quế, huyện Kim Bảng

Nội dung đơn: Không nhất trí với Thông báo số 351/TB-UBND ngày 28/4/2023 của UBND huyện Kim Bảng về việc thông báo không thụ lý nội dung tố cáo đối với: ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch UBND thị trấn Quế (nay là Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn), bà Nguyễn Thị Mơ - Công chức địa chính thị trấn Quế (nay là công chức địa chính thị trấn Ba Sao) giải quyết, trả lời đơn đề nghị liên quan đến đất đai của gia đình không đúng quy định; bà Đỗ Thị Thu Hà - Chánh Thanh tra huyện tham mưu ban hành giải quyết đơn không đúng quy định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh được Văn phòng UBND tỉnh Thông báo tại Công văn số 2233/VPUB-TCDNC ngày 27/6/2023, giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xem xét, tham mưu UBND tỉnh xử lý đơn của công dân.

Ngày 07/07/2023, Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo số 123/BC-TTr: căn cứ điểm d khoản 1 Điều 29, UBND huyện Kim Bảng ban hành Thông báo số 351/TB-UBND trả lời công dân về việc không thụ lý tố cáo của công dân là có cơ sở,  đề nghị UBND tỉnh không xem xét thụ lý đối với nội dung đơn của công dân và có văn bản hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.​