Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc đôn đốc triển khai sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Về việc đôn đốc triển khai sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính Phủ, Thanh tra Chính phủ đã xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo và chính thức đưa vào sử dụng trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15/3/2018. Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo triển khai sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về KNTC gửi các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong đó giao Thanh tra tỉnh: Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương triển khai thực

hiện; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND nhân dân tỉnh khó khăn, vướng mắc phát sinh để kịp thời chỉ đạo.

Thanh tra tỉnh đã có nhiều văn bản đôn đốc các đơn vị (Văn bản số 468/TTr ngày 12/8/2021, văn bản 173/TTr ngày 04/4/2022) về việc đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cập nhật đầy đủ số liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo vào Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia. Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát và thanh tra trách nhiệm tại một số đơn vị hiện nay còn một số đơn vị chưa thực hiện việc cập nhật số liệu vào phần mềm và các đơn vị có thay đổi về nhân sự chưa thông báo về Thanh tra tỉnh để cấp mới tài khoản và khoá tài khoản đối với những trường hợp điều chuyển công tác.

Để việc triển khai sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo hiệu quả, thống nhất trên địa bàn tỉnh, Thanh tra tỉnh tiếp tục đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC (theo Văn bản số 244/TTr ngày 10/5/2023 đính kèm).​

đôn đốc triển khai sử dụng PM KNTC.pdf