Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc ban hành Chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Thanh tra tỉnh