Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính của Thanh tra tỉnh năm 2023