Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản số 255/VPHĐBCQG-PL ngày 11/5/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc hướng dẫn phương án tổ chức ...

Tuyên truyền phổ biến  
Văn bản số 255/VPHĐBCQG-PL ngày 11/5/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử