Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản góp ý Dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Xin ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân cho các dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật  
Văn bản góp ý Dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác