Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ...

Tuyên truyền phổ biến  
Tuyên truyền thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản giai đoạn 2021-2025 (Lĩnh vực đất đai)