Hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội

Chính phủ thường xuyên chỉ đạo và tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC. Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực dành nhiều thời gian chủ trì các cuộc họp với Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương để chỉ đạo giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ việc bộ, ngành và địa phương có ý kiến khác nhau; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh, tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Các ngành, các cấp đã nghiêm túc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng; các đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh do Đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biếu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội chuyển đến.

Đồng thời, tập trung chấn chỉnh, có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ, đột xuất. Các cơ quan thanh tra tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC; đẩy mạnh việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật.

Cũng theo Thanh tra Chính phủ, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đã được các cấp, các ngành quan tâm, trong đó tập trung góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, như: Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng tố chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC, nhất là tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, công dân, tổ chức. Công tác, phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể trong hoạt động tiếp công dân, giải quyết KNTC ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn trước.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC

Trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tích cực hơn nữa trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, tập trung  vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết KNTC; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo 2018, Luật Tiếp công dân, Nghị định quy định chi tiết thi hành các luật này và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC.

Tiếp đó, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các cấp tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC; nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất, công khai lịch tiếp công dân trên cổng thông tin điện tử của cơ quan. Tăng cường trao đổi, phối hợp giữa các cơ quan ở Trung ương và địa phương, tạo sự thống nhất trong quá trình xem xét, giải quyết, nhất là đối với những vụ việc KNTC phức tạp.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ kiến nghị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả Quyết định số 1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về tiến hành kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài.

Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở; chú trọng công tác đối thoại trong giải quyết khiếu nại và làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác dân vận. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC, tập trung ở khu vực xã, phường, thị trấn.

Bên cạnh đó, cần tăng cường và có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, tập trung ở những địa bàn, lĩnh vực xảy ra KNTC đông người, vượt cấp, không để phát sinh “điểm nóng”./.

Nguồn: Lan Anh - Tạp chí Thanh tra