Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng kết việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh giai đoạn 2016-2019

Tin tức sự kiện  
Tổng kết việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh giai đoạn 2016-2019

Thực hiện Kế hoạch số 1763/KH-TTCP ngày 04/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về tổng kết việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ năm 2016 đến năm 2019; Văn bản số 1771/TTCP-C.IV về việc tổng kết đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh giai đoạn 2016-2019, ngày 17/11/2021 UBND tỉnh đã xây dựng Báo cáo số 193/BC-UBND tổng kết việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh giai đoạn 2016-2019.

Trong giai đoạn từ năm 2016-2019 điểm đánh giá công tác PCTN của tỉnh Hà Nam đạt được như sau: Năm 2016 đạt 62,77/100 điểm; Năm 2017 đạt 69,16/100 điểm; Năm 2018 đạt 70,15/100 điểm; Năm 2019 đạt 65,14/100 điểm.

Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện pháp luật về PCTN trên địa bàn tỉnh ngày càng được quan tâm, cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu. Hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành chương trình, kế hoạch PCTN; trên cơ sở đó các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch PCTN. Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về PCTN ngày càng rõ ràng hơn về nội dung tuyên truyền, có sự phân công, phân cấp cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện. Nhiều giải pháp phòng, ngừa tham nhũng đã mang lại kết quả tích cực, như: Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; cải cách hành chính và đổi mới công nghệ quản lý; xây dựng và thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức…​


Tin liên quan