Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019...

Hoạt động nghiệp vụ Phòng chống tham nhũng  
Tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021", Văn bản số 1478/TTCP-PC ngày 29/8/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ; ngày 20/9/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2784/KH-UBND về triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"; trong đó, xác định các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể để triển khai thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

          Thực hiện Văn bản số 740/TTCP-PC ngày 12/5/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" trong năm 2021; Ngày 21/5/2021, UBND tỉnh có Văn bản số 1224/UBND-NC chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" trong năm 2021.

        Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, đầy đủ các văn bản của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021".

        Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng được đổi mới về nội dung, hình thức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng về cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng được gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng"... Qua đó,góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng.