Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng kết thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"

Tin tức sự kiện Tin hoạt động Phòng chống tham nhũng  
Tổng kết thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"

Ngày 19/8/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc tổng kết thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021".

Toàn văn Văn bản và tài liệu có tại bản đính kèm: