Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019 làm việc tại Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hà Nam

Hoạt động nghiệp vụ Phòng chống tham nhũng  
Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019 làm việc tại Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hà Nam

Ngày 30/7/2020, Tổ công tác theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh về đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019 tiến hành làm việc tại Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hà Nam.

Ông Nguyễn Huy Đông - Tổ trưởng Tổ công tác đọc toàn văn Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh; hướng dẫn đơn vị xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2019 theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ.

Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hà Nam phân công nhiệm vụ cho các phòng ban chuyên môn và giao cho Thanh tra sở làm đầu mối tổng hợp chung số liệu của sở, xây dựng báo cáo gửi về Thanh tra tỉnh đúng thời hạn.