Nhiều cuộc họp quan trọng về xây dựng thể chế

Báo cáo kết quả công tác của Thanh tra Chính phủ tại Hội nghị giao ban lãnh đạo cấp vụ cho thấy, trong tháng 8, Tổng Thanh tra Chính phủ đã chủ trì nhiều cuộc họp về công tác xây dựng thể chế; giúp Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua dự thảo Nghị quyết quy định các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước; cho ý kiến dự thảo kết luận thanh tra đối với một số cuộc thanh tra và nhiều nội dung quan trọng khác. Các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Các kết luận thanh tra tại Ủy ban Dân tộc và cấp phép khai thác khoáng sản khu vực phía Nam được ban hành trong tháng 8 đã góp phần đưa lũy kế số lượng các cuộc thanh tra đã ban hành kết luận trong 8 tháng đầu năm lên 13 kết luận.

Trong số 24 cuộc thanh tra đang tiếp tục thực hiện có 10 cuộc đang hoàn thiện dự thảo đã báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ; 9 cuộc đang hoàn thiện dự thảo kết luận.

Vụ Kế hoạch - Tổng hợp đã chủ trì tham mưu báo cáo tình hình thực hiện các cuộc thanh tra và điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2023; xây dựng Định hướng chương trình thanh tra năm 2024; xây dựng Báo cáo kết quả hoạt động thanh tra công vụ và dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hoạt động thanh tra công vụ.

Trong tháng 8, Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương đã tiếp 342 lượt với 1.536 công dân đến trình bày 339 vụ việc. Riêng Thanh tra Chính phủ tiếp 204 vụ việc với 1.404 công dân. Đã phân loại xử lý 1.416 / 1.659 đơn nhận được; trong số 604 đơn đủ điều kiện xử lý đã phát hành 567 văn bản hướng dẫn, 37 văn bản chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Đối với 24 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được Thủ tướng Chính phủ giao, các cục, vụ đang tiến hành rà soát, kiểm tra, xác minh, báo cáo kết quả theo quy định.

Cũng trong thời gian này, Thanh tra Chính phủ đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 7/8/2023 của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khiếu kiện phức tạp, tồn đọng, kéo dài và đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng khiếu kiện vi phạm pháp luật. Đồng thời, tiếp tục đôn đốc các địa phương rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp  kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1849/QĐ-TTg và các kế hoạch số 363/KH-TTCP, 1910/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp tục thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 theo Kế hoạch; xây dựng báo cáo kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập của những của những đối tượng thuộc thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ và xây dựng Báo cáo kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập trong phạm vi cả nước năm 2022…

 Hội nghị giao ban công tác của Thanh tra Chính phủ tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ảnh: Ngô Tân

Tập trung thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo liên quan hoạt động thanh tra

Ghi nhận sự cố gắng trong thực hiện các nhiệm vụ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong yêu cầu các cục, vụ, đơn vị khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; các chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thủ tướng Chính phủ, bám sát chương trình, kế hoạch công tác và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Về công tác thanh tra, phải tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Quy chế tổ chức, hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ và các Nghị quyết của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ (Nghị quyết số 45-NQ/BCSĐ về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và tiến độ ban hành kết luận thanh tra; Nghị quyết số 76-NQ/BCSĐ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý vi phạm thanh tra); thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực liên quan đến hoạt động thanh tra và tập trung đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Trung ương tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương; tạo thống nhất  trong xem xét, giải quyết, nhất là với các vụ việc phức tạp. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tham mưu Chính phủ ban hành và triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2030. Chuẩn bị, tham dự các phiên họp thẩm tra của Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023; tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo để trình Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ 6 theo quỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Về công tác xây dựng thể chế, tập trung hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành 2 nghị định và tiếp tục xây dựng các Thông tư hướng dẫn và tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Luật Thanh tra năm 2022, các nghị định của Chính phủ, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra.

Tạp chí Thanh tra được giao chú trọng bám sát các hoạt động, công tác của Thanh tra Chính phủ, của ngành Thanh tra và chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác tuyên truyền; nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin trên Tạp chí điện tử Thanh tra; tâp trung nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu, thông tin để thực hiện nhóm bài của các chuyên đề.


Nguồn: Ngô Tân​