Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp nhận và lưu trữ các bản kê khai tài sản, thu nhập của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác ...

Tin tức sự kiện Tin hoạt động Phòng chống tham nhũng  
Tiếp nhận và lưu trữ các bản kê khai tài sản, thu nhập của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác kiểm soát tài sản
Thực hiện Văn bản số 541/UBND-NC ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc kiểm soát tài sản, thu nhập, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập và nộp 01 bản kê khai tài sản, thu nhập về Thanh tra tỉnh. Phòng Nghiệp vụ III Thanh tra tỉnh đã cử cán bộ tiếp nhận và lưu trữ các bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.​