Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 3/2020/TT-BNV Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Thông tư 3/2020/TT-BNV Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức

Thông tư 3/2020/TT-BNV

Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức

21/07/2020

05/09/2020

Chưa có hiệu lực​