Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh tra tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công ...

Tin tức sự kiện  
Thanh tra tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022
Ngày 07/01/2022,  Thanh tra tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022.

năm 2021, ngành Thanh tra tỉnh Hà Nam đã có nhiều cố gắng, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 Trong năm 2021, toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã triển khai 434 cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực hành chính và chuyên ngành đối với 1.323 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 390 tổ chức, cá nhân có sai phạm; tổng sai phạm là 103.669,2 triệu đồng. Đã kiến nghị xử lý: thu hồi về ngân sách nhà nước 6.204,7 triệu đồng; giảm trừ giá trị quyết toán 309,7 triệu đồng; kiến nghị khác 94.120,8 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực 344 trường hợp thu nộp ngân sách nhà nước 3.034 triệu đồng.

Trong năm 2021, các cơ quan hành chính tiếp nhận 1.929 đơn thư các loại, tăng 5% so với năm 2020. Có 1.286 đơn đủ điều kiện xử lý; trong đó có 126 đơn khiếu nại, 100 đơn tố cáo, 1.060 đơn kiến nghị, phản ánh. Trong số đơn đủ điều kiện xử lý có: 56 vụ việc khiếu nại, 58 vụ việc tố cáo và 560 vụ việc kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước.

Trong năm 2021, các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 103/114 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (53/56 vụ việc khiếu nại, 50/58 vụ việc tố cáo), đạt tỷ lệ 90,04%.

Trong số 103 vụ việc đã giải quyết, có 24 vụ việc được giải quyết thông qua hoà giải, thuyết phục công dân đã tự nguyện rút đơn,. Hiện nay, còn 11 vụ việc (khiếu nại 03 vụ, tố cáo 08 vụ) các cấp, các ngành đang tập trung giải quyết theo quy định pháp luật.

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị xử lý hành chính 12 cá nhân; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 139 m2 đất và 1.018 triệu đồng; bảo vệ và trả lại quyền lợi cho cá nhân 54,108 triệu đồng.

z3174319176222_b5466f24cf798801880f80afcbe320af.jpg

Trên địa bàn tỉnh có 09 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài được rà soát theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Trong đó, 04 vụ việc Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ đang trực tiếp rà soát tại địa phương; 02 vụ đang xem xét giải quyết; 03 vụ đã giải quyết xong.

Trong năm 2021, tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 là 33/33 đơn vị; tổng số người phải kê khai là: 4.681 người; số người đã kê khai là: 4.680 người (trong đó, có 4.647 người là Phó Giám đốc sở và tương đương trở xuống; có 33 người là Giám đốc sở và tương đương trở lên); số người chưa kê khai là 01 người. Tổng hợp danh sách và bản kê khai của Giám đốc sở và tương đương gửi Thanh tra Chính phủ để phục vụ công tác kiểm soát tài sản, thu nhập. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 131 cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; việc chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo khách quan, đúng đối tượng, phù hợp với chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công tác qua đó góp phần phòng ngừa tham nhũng. Toàn ngành thanh tra tiến hành 12 cuộc thanh tra trách nhiệm về công tác phòng, chống tham nhũng.

Ngoài ra, ngành Thanh tra tỉnh cũng tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu tại hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam Lê Minh Đức cho biết, năm 2022, ngành Thanh tra tỉnh phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra kế hoạch năm 2022 được UBND tỉnh phê duyệt.

Ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục tham mưu chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo có chất lượng, phấn đấu tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh. Chú trọng việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đất đạt tỷ lệ trên 90%.

Bên cạnh đó, ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục tham mưu thực hiện, đồng bộ có hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng trên địa bàn.

Cuối hội nghị Chánh Thanh tra tỉnh Lê Minh Đức trao tặng Bằng khen, Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021./.