Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dà...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

 Ngày  29/9/2023 Thanh tra tỉnh có Tờ trình số 599/TTr-TTr về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 18/10/2023 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2018/KH-UBND Kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

1. Về mục dích yêu cầu​

- Tiến hành kiểm tra, rà soát, có phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phấn đấu giải quyết căn bản tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài nhằm góp phần bảo đảm ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

- Kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cấp, các ngành, trước hết từ cơ sở, nơi phát sinh vụ việc.

- Việc giải quyết phải trên cơ sở chính sách, pháp luật, bảo đảm phù hợp với thực tế, khả thi và giải quyết dứt điểm được vụ việc khiếu nại, tố cáo.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm tạo được sự đồng thuận trong xác định phương án giải quyết vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài.

2. Về tiêu chí lập danh sách xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài .

- Vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết nhưng trong quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc, công dân vẫn tiếp tục khiếu nại, tố cáo.

- Vụ việc khiếu nại đã được cơ quan hành chính giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật nhưng công dân tiếp tục khiếu nại.

- Vụ việc tố cáo đã được cơ quan hành chính giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật nhưng công dân tiếp tục tố cáo.

- Vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người hoặc đơn lẻ nhưng người khiếu nại, tố cáo có những hành vi quá khích, vi phạm pháp luật hoặc bị kẻ xấu xúi giục, kích động, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

3. Về trình tự thực hiện

* Cấp tỉnh thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, ngày 17/11/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2145/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài (thay thế Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 28/5/2019), phê duyệt Kế hoạch số 51/KH-TCT ngày 29/11/2022 của Tổ công tác về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; ngày 29/11/2022, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 105/QĐ-TTr thành lập Tổ giúp việc cho Tổ công tác. Giao Tổ công tác của tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 51/KH-TCT ngày 29/11/2022 của Tổ công tác.

* Cấp huyện

- Thành lập Tổ công tác:

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Tổ công tác để tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài do 01 Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện làm Tổ trưởng; Chánh Thanh tra huyện làm Tổ phó thường trực; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường làm Tổ phó; Trưởng ban Tiếp công dân huyện, Lãnh đạo Công an huyện và các phòng, ban, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có liên quan là thành viên; mời đại diện Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tham gia Tổ công tác.

+ Chánh thanh tra huyện quyết định thành lập Bộ phận giúp việc cho Tổ công tác.

- Ban hành kế hoạch thực hiện:

Tổ công tác xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp kéo dài, phân công rõ trách nhiệm, thời gian, nội dung kiểm tra, rà soát vụ việc khiếu nại, tố cáo và đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phương án giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại, tố cáo.

- Tiến hành kiểm tra, rà soát, đề xuất phương án giải quyết:

Tổ công tác nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, làm việc với người khiếu nại, tố cáo; kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung khiếu nại, tố cáo, nguyên nhân người khiếu nại, người tố cáo chưa đồng tình với quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo; đề xuất phương án giải quyết dứt điểm vụ việc.

Đối với địa phương có nhiều vụ việc thì Tổ công tác tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập các Đoàn thanh tra (Tổ kiểm tra) để tiến hành thực hiện nhiệm vụ này, báo cáo kết quả cho Tổ công tác.

- Thống nhất phương án giải quyết vụ việc cấp lãnh đạo huyện:

Tổ công tác giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì tổ chức cuộc họp với các cơ quan có liên quan; mời đại diện Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện để nghe báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, trao đổi thống nhất phương án giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Phương án giải quyết được trao đổi, thống nhất là phương án giải quyết của lãnh đạo huyện.

- Tổ chức đối thoại với người khiếu nại, tố cáo:

Tổ công tác giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối thoại với người khiếu nại, tố cáo (hoặc người đại diện). Tại buổi đối thoại, Tổ công tác báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát và phương án giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo, giải thích làm rõ cơ sở pháp luật, cơ sở thực tiễn và các vấn đề có liên quan để người khiếu nại, tố cáo hoặc người đại diện hiểu rõ và ghi nhận ý kiến của người khiếu nại, tố cáo hoặc người đại diện.

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phương án giải quyết:

Căn cứ phương án giải quyết đã được thống nhất và kết quả đối thoại với công dân, Tổ công tác phối hợp với Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định:

+ Giải quyết lại vụ việc khiếu nại, kết luận lại nội dung tố cáo đối với vụ việc trước đây giải quyết, kết luận chưa đúng pháp luật.

+ Trường hợp vụ việc khiếu nại, tố cáo trước đây đã giải quyết đúng pháp luật thì khẳng định vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết đúng pháp luật; có biện pháp giải thích, thuyết phục để người dân chấp hành; ban hành thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết vụ việc. Nếu người khiếu nại, tố cáo có hoàn cảnh thực sự khó khăn thì xem xét, vận dụng chính sách hoặc huy động sự hỗ trợ các nguồn lực khác để hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, chấm dứt khiếu nại, tố cáo.

+ Trường hợp có vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật thì báo cáo, xin ý kiến các sở, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh để thống nhất quan điểm, tháo gỡ vướng mắc nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại, tố cáo.

- Tổ chức thực hiện và công khai kết quả, phương án giải quyết:

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện phương án giải quyết lại vụ việc khiếu nại, tố cáo của huyện.

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng thông báo công khai kết quả giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người khiếu nại, tố cáo cư trú và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện và công khai trên các phương tiện truyền thông khác.

4. Tổ chức thực hiện

-  Thanh tra tỉnh tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết quả.

-  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; thường xuyên cập nhật thông tin, kết quả thực hiện vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo; chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở, ngành của tỉnh trong tổ chức thực hiện; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh để theo dõi, tổng hợp.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan sử dụng các thông tin đã được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo để phục vụ cho công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm sự thống nhất cao trong việc hướng dẫn, trả lời, giải quyết khiếu nại, tố cáo.