Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh tra Chính phủ công bố các thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại

Thủ tục hành chính  
Thanh tra Chính phủ công bố các thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, ngày 29/7/2021 Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 424/QĐ-TTCP công bố các thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, có 07 thủ tục tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại tại 04 cấp hành chính (Trung ương, tỉnh, huyện, xã) thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ được thay thế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29/7/2021 và thay thế các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại quy định tại Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017 của Thanh tra Chính phủ. Danh mục, nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính và các biểu mẫu.
Thực hiện Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Thanh tra tỉnh sẽ xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh theo Quyết định số 424/QĐ-TTCP ngày 29/7/2021 của Thanh tra Chính phủ./.