TTCP mới ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTCP về việc ban hành Chương trình THTK,CLP năm 2022 của TTCP. Để thực hiện hiệu quả Chương trình, TTCP đã đề ra một số giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong đó, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phải xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm cho từng năm, từng lĩnh vực được giao phụ trách. Cần phân công, phân cấp cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc, từng cán bộ, công chức, viên chức, gắn với công tác kiểm tra, đánh giá thường xuyên, đảm bảo việc thực hiện Chương trình đạt hiệu quả.

Báo, Tạp chí và Trung tâm Thông tin phải mở chuyên mục tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Đồng thời, thường xuyên quán triệt việc THTK, CLP về sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản cũng như tiêu chí cá nhân trong công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị quản lý. Riêng Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra và Trung tâm Thông tin mở chuyên mục tuyên truyền về Luật THTK, CLP và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật; Kế hoạch hành động của TTCP về nội dung này.

Đưa kết quả thực hiện Kế hoạch hành động về THTK, CLP của TTCP thành một tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua khen thưởng hàng năm của các đơn vị và làm căn cứ khen thưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong cơ quan.

Một trong số giải pháp quan trọng là tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực về quản lý ngân sách Nhà nước; quản lý vốn đầu tư công; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý lao động, thời gian lao động. Cùng với đó, TTCP chỉ đạo, hướng dẫn các cục, vụ, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện các quy định về công khai minh bạch để tạo điều kiện cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát THTK, CLP.

TTCP yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra về THTK, CLP tại đơn vị mình và chỉ đạo công tác kiểm tra, tự kiểm tra đối với đơn vị cấp dưới trực thuộc. Đối với những vi phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, Thủ trưởng đơn vị phải khắc phục, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về xử lý vi phạm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các cá nhân để xảy ra lãng phí; thu hồi tối đa cho Nhà nước tiền, tài sản bị vi phạm, chiếm đoạt, sử dụng sai quy định, lãng phí phát hiện qua công tác kiểm tra. Đồng thời, có cơ chế khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, tổ chức có đóng góp cho công tác THTK, CLP, nhằm tạo tính lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính của các đơn vị gắn với THTK, CLP; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, giải pháp tại Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-CP.​

Phát hiện, ngăn chặn lãng phí thông qua hoạt động thanh tra

Quyết định của TTCP nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện, ngăn chặn lãng phí thông qua hoạt động thanh tra. Theo đó, Thủ trưởng các đơn vị chủ trì cuộc thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra cần chỉ đạo và tổ chức cuộc thanh tra theo đúng mục tiêu, kế hoạch đã được Tổng Thanh tra phê duyệt. Đánh giá về hiệu quả, hiệu lực việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Chính phủ về THTK, CLP (nếu có).

Mặt khác, kiểm tra việc sử dụng ngân sách tại các đơn vị theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức, dự toán; kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước trong quản lý điều hành ngân sách để xảy ra thất thoát, lãng phí, sai chế độ. Phát hiện và làm rõ trách nhiệm đối với các trường hợp vi phạm; kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý sai phạm của các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Các đoàn thanh tra cần chú trọng việc phát hiện những hành vi, biểu hiện tham nhũng, thất thoát, lãng phí tiền và tài sản của Nhà nước để góp phần thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật THTK, CLP. Kiến nghị Tổng TTCP việc chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra, cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật phát hiện qua hoạt động thanh tra.

Đoàn thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị chủ trì cuộc thanh tra tăng cường kiến nghị đối với các cơ quan nhà nước có liên quan việc sửa đổi cơ chế, chính sách pháp luật, tạo điều kiện thực hiện tốt công tác THTK, CLP trong lĩnh vực được thanh tra.

Tiếp đó, Đoàn thanh tra phải có biện pháp khắc phục tình trạng cuộc thanh tra bị kéo dài; tham mưu người ra quyết định thanh tra tổ chức công bố công khai kế hoạch thanh tra, kết luận thanh tra và kết quả thực hiện kiến nghị thanh tra theo quy định của pháp luật nhằm phục vụ cho việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước, đoàn thể, tổ chức xã hội và Nhân dân đối với hoạt động quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước, góp phần THTK, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí./.

Hoàng Minh