Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019

Hoạt động nghiệp vụ Phòng chống tham nhũng  
Thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 616/KH-TTCP ngày 28/4/2020 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác PCTN đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2019; Quyết định số 312/QĐ-TTCP ngày 04/5/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN đối với UBND cấp tỉnh năm 2019"; Ngày 21/5/2020, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch  số 1390/QĐ-UBND về đánh giá công tác PCTN năm 2019 của UBND tỉnh Hà Nam, trong đó, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác của UBND tỉnh tiến hành thẩm tra hồ sơ đánh giá, đánh giá lại đối với từng đơn vị. Các Sở, Ban, ngành, địa phương tự tổ chức đánh giá công tác PCTN và gửi kết quả về Thanh tra tỉnh tổng hợp. Ngày 29/6/2020, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1288/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác đánh giá công tác PCTN năm 2019 của tỉnh Hà Nam.​