Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham mưu UBND tỉnh xử lý đơn của ông Đỗ Kích - Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Nam, địa chỉ: Thôn Sông, xã Li...

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Tham mưu UBND tỉnh xử lý đơn của ông Đỗ Kích - Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Nam, địa chỉ: Thôn Sông, xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2072/VPUB-NC ngày 27/7/2022 giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý đơn của ông Đỗ Kích - Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Nam theo quy định của pháp luật. Nội dung đơn là đề nghị xem xét việc nội dung quy chế xét tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật Nguyễn Khuyến lần thứ VIII (2016-2020) còn thiếu và có những nội dung cần sửa đổi.

Ngày 11/08/2022, Thanh tra tỉnh đã có Văn bản số 441/TTr báo cáo UBND tỉnh và đề nghị UBND tỉnh chuyển nội dung kiến nghị của ông Đỗ Kích đến Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Nam để nghiên cứu, chỉnh sửa những nội dung chưa phù hợp (nếu có) trong lần tham mưu ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Khuyến tiếp theo. ​​