Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham gia ý kiến theo văn bản số 959/SKHĐT-HTĐT ngày 7/6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Tham gia ý kiến theo văn bản số 959/SKHĐT-HTĐT ngày 7/6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trả lời văn bản số 959/SKHĐT-HTĐT ngày 7/6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP;

Ngày 9/6/2021 Thanh tra tỉnh có văn bản số 325/TTr về việc tham gia ý kiến gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.