Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham gia ý kiến dự thảo sửa đổi

Xin ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân cho các dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật  
Tham gia ý kiến dự thảo sửa đổi

Nhận được Văn bản số 2207/SKHĐT-THQH ngày 22/10/2021 của Sở Kế hoạch và đầu tư về việc tham gia ý kiến dự thảo sửa đổi Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2021 và Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh;

 Ngày 22/10/2021 Thanh tra tỉnh có Văn bản số 610/TTr gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.​