Công khai số liệu, kết quả theo quy định của Luật Phòng, chống  tham nhũng

Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian qua, Bộ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng như: Thuế, Hải quan, công tác tổ chức cán bộ, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công, dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm, công khai số liệu về nợ công, công tác thanh tra, kiểm tra… trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính và các hình thức công khai khác theo quy định của Luật PCTN.

Chú trọng triển khai thực hiện các công tác: xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt;  thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn;

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2021 đã thực hiện 03 cuộc thanh tra hành chính là các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã phê duyệt. Trong đó, ban hành 02 kết luận thanh tra tại 02 đơn vị. Qua thanh tra kiến nghị xử lý tài chính, thu nộp ngân sách nhà  nước (NSNN) 15.652  triệu đồng. Các đơn vị được thanh tra đã thực hiện kiến nghị thu nộp NSNN 4.053 triệu đồng.

Về thanh tra chuyên ngành, trong kỳ thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 28.385 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 281.209 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 5.329 vụ; kiến nghị xử lý về tài chính 25.863.041 triệu đồng.

Bộ Tài chính đánh giá, công tác PCTN đã có những chuyển biến tích cực trong hành động và nhận thức của cán bộ, công chức, đã thu được những kết quả quan trọng, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. So với kỳ trước, hiệu lực, hiệu quả PCTN kỳ này đã có chuyển biến theo hướng tích cực hơn. Cùng với đó, mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác PCTN: Công tác PCTN đã được Bộ Tài chính quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, nhận thức về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên.

Biểu dương, khen thưởng với người làm tốt và xử lý nghiệm với người vi phạm

Nhằm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công cuộc đấu tranh PCTN, khắc phục những hạn chế yếu kém để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự ngăn chặn, đẩy lùi được tệ nạn này, trong thời gian tới Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ sau:

Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị  quyết và Quyết định  của Bộ  Tài  chính về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Cùng với đó, thực hiện hiệu quả kiểm soát tài sản, thu nhập và các quy định về kê khai, công khai tài sản, thu nhập, giải trình thu nhập bất minh; xác minh, làm rõ, xử lý kịp thời đối với những cán bộ, công chức có hành vi liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát để đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội có liên quan đến các lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, nhất là với các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như: quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; ngân hàng; đầu tư xây dựng cơ bản; giáo dục, y tế...

Bộ Tài chính cũng cho biết, sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý tài chính đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch đáp ứng yêu cầu PCTN, lãng phí. 

Đồng thời, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ để kịp thời chấn chỉnh các vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với công chức, viên chức vi phạm.

Không những vậy, Bộ này tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát nội bộ, để khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân thuộc chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý của cơ quan, đơn vị mình.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc thực hiện các kết luận, chấn chỉnh sau thanh tra, kiểm tra, việc thực hiện các quy định, quy chế về công tác tổ chức cán bộ, nhất là trong việc tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng người đứng đầu làm tốt công tác phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, quy định của Đảng đối với người đứng đầu để xảy ra tham nhũng nhưng phát hiện không kịp thời, để xảy ra hậu quả hoặc không tự phát hiện mà do các cơ quan chức năng phát hiện, nhất là đối với trường hợp bao che, ngăn cản việc phát hiện, xử lý tham nhũng, Bộ Tài chính nhấn mạnh./.

Nguồn: Lan Anh