Trong những năm qua, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chú trọng, quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ và Bộ Công an.

Từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 4 năm 2021, các đơn vị trong lực lượng Công an tỉnh đã tiếp 330 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo và tố giác tội phạm; đã tiếp nhận tổng số 2016 đơn (khiếu nại: 187 đơn; tố cáo: 172 đơn; kiến nghị, phản ánh: 860 đơn; tố giác tội phạm: 797 đơn), trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 1729 đơn (khiếu nại: 153 đơn; tố cáo: 125 đơn; kiến nghị, phản ánh: 692 đơn; tố giác tội phạm: 759 đơn); có 287 đơn không thuộc thầm quyền giải quyết (khiếu nại: 34 đơn; tố cáo: 47 đơn; kiến nghị, phản ánh: 168 đơn; tố giác tội phạm: 38 đơn), đã được Công an tỉnh chuyển đến các đơn vị giải quyết theo thẩm quyền. Đối với đơn khiếu nại nội dung đơn chủ yếu khiếu nại quyết định hành chính và lĩnh vực tố tụng hình sự; đơn tố cáo chủ yếu tập trung tố cáo cán bộ công an vay nợ quá thời hạn không trả, tố cáo cán bộ vi phạm phẩm chất đạo đức… Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng giải quyết 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến CBCS. Quá trình giải quyết đảm bảo công tâm, khách quan, trung thực, có lý, có tình, được người khiếu nại, tố cáo đồng tình và thực hiện. Qua công tác giải tiếp công dân, giải quyết đơn thư, các đơn vị đã phát huy những ưu điểm đồng thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của CBCS kịp thời chấn chỉnh tư thế, lễ tiết tác phong và thái độ, văn hoá ứng xử của CBCS.

Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng đã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tới toàn thể CBCS trong lực lượng Công an tỉnh như: Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; Nghị định số 22/2019/NĐ-CP ngày 25/02/2019 của Chính phủ quy định về tố cáo, giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân; Kế hoạch số 106-KH/ĐUCA  ngày 07/10/2014 của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thông tư số 30/2015/TT-BCA ngày 03/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác tiếp công dân; Thông tư số 85/2020/TT-BCA ngày 03/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong CAND; Thông tư số 129/2020/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an ngày 8/12/2020 quy định quy trình giải quyết tố cáo trong CAND; Quyết định số 451/QĐ-CAT-PV24 ngày 21/3/2016 của Công an tỉnh Phú Thọ ban hành quy định địa điểm tiếp công dân...

Tại địa điểm tiếp công dân của Công an tỉnh và các đơn vị được trang bị đầy đủ phương tiện phục vụ công tác tiếp công dân; niêm yết nội quy tiếp công dân, lịch tiếp công dân của Giám đốc Công an tỉnh và thủ trưởng các đơn vị, số điện thoại đường dây điện thoại nóng của Bộ Công an và Công an tỉnh; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, đảm bảo thuận tiện cho công dân liên hệ, giải quyết công việc, trong đó tập trung một số lĩnh vực công tác như: Cấp, phát chứng minh nhân dân, hộ tịch, hộ khẩu; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; quản lý, xuất - nhập cảnh; giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự...  phân công cán bộ thường trực đường dây điện thoại nóng 24/7 để tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến an ninh trật tự và các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của CBCS và thực hiện tốt phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Bên cạnh đó, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng chú trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công an tỉnh đã tổ chức tập huấn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ thanh tra kiêm nhiệm các phòng, công an huyện, thành, thị và 146 đồng chí làm công tác điều tra; cử nhiều lượt CBCS tham gia các lớp tập huấn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên, thanh tra viên chính, chuyên viên chính do Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức.

Nhằm hạn chế những sai phạm của CBCS dẫn đến đơn thư khiếu nại tố cáo, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, siết chặt kỷ luật kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân, xây dựng lực lượng Công an trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm then chốt. Chủ động tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả khẩu hiệu hành động do Bộ Công an và Công an tỉnh phát động: “Chủ động - Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”; “Công an Phú Thọ: Phát huy truyền thống, ra sức lập công, vì an ninh Đất tổ" gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ...

Cùng với công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng; siết chặt kỷ luật kỷ cương Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa sai phạm như: Tổ chức kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong công tác tiếp dân và tiếp nhận, quản lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị - phản ánh, tố giác tội phạm; Chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng phương tiện công (ô tô, xe máy) trong lực lượng Công an tỉnh. Chỉ đạo Thanh tra Công an tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng tại các đơn vị; Ban hành kế hoạch kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện tiêu cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính trong lực lượng Công an tỉnh; Thành lập nhiều tổ thanh tra đặc biệt tiến hành kiểm tra công tác tuần tra kiểm soát giữ gìn trật tự an toàn giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh... Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định của pháp luật và của Ngành Công an. Qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót để các đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời.

Nhờ thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo  cùng các mặt công tác khác, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập nhiều chiến công lớn trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn xã hội. Trong 5 năm liên tục, Công an tỉnh Phú Thọ vinh được Chính phủ, Bộ Công an tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc, nhiều lượt tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh cũng được các cấp, các ngành khen tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, năm 2020, Công an tỉnh Phú Thọ vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Đó là sự động viên, khích lệ to lớn và cũng là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

                                                         Trung tá Nguyễn Trọng Vĩnh

Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh Phú Thọ​