Theo kế hoạch, Thanh tra Chính phủ đã xác định các nhiệm vụ cụ thể cần triển khai trong năm 2021 để thực hiện có hiệu quả Đề án như Tổ chức in ấn, phát hành sách, tài liệu. Qua đó, Thanh tra Chính phủ giao Vụ Pháp chế có trách nhiệm tham mưu giúp lãnh đạo Thanh tra Chính phủ trong việc in ấn, phát hành các sách, tài liệu đã được biên soạn và thẩm định, thời gian thực hiện trong Quý II năm 2021.

Trong khi đó, công tác tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn thanh tra bộ, ngành, địa phương tham mưu tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng, chống tham nhũng thực hiện trong Quý II, III của năm 2021.

Tiếp đó, từ Quý II đến Quý IV năm 2021, các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về phòng, chống tham nhũng. Các đơn vị như Cục Phòng, chống tham nhũng, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác Quốc tế, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra được Thanh tra Chính phủ giao trách nhiệm tổ chức tối thiểu 01 hội thảo, tọa đàm chuyên đề có nội dung, chủ đề về phòng, chống tham nhũng. Ngoài ra, các cục, vụ, đơn vị khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về phòng, chống tham nhũng.

Đáng chú ý, Cục Phòng, chống tham nhũng có trách nhiệm chủ trì, tham mưu cho lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tổ chức 01 Hội nghị toàn quốc biểu dương người tốt, việc tốt trong phòng, chống tham nhũng trong Quý IV/2021.

Kế hoạch 274/KH-TTCP cũng nêu cụ thể, Vụ Pháp chế có trách nhiệm chủ trì, tham mưu hướng dẫn việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của các Bộ, ngành, địa phương. Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra đề xuất và thực hiện tổ chức sự kiện tuyên truyền tập trung cấp quốc gia. Cục Phòng, chống tham nhũng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp trong việc phát hành ảnh, khẩu hiệu cổ động về phòng, chống tham nhũng trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng. Các đơn vị Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra đề xuất và tổ chức thực hiện cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước, trong thời gian từ Quý III đến Quý IV năm 2021.

Trong Quý II đến Quý IV năm 2021, cần làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực hiện Đề án, qua đó, Vụ Pháp chế có trách nhiệm tham mưu giúp lãnh đạo Thanh tra Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Đề án thuộc trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, tham mưu cụ thể việc thực hiện việc kiểm tra, đánh giá thực hiện Đề án tại một số địa phương như: Cao Bằng, Hà Giang, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Turn, Ninh Thuận, Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu.

Vụ Pháp chế cần tham mưu lãnh đạo Thanh tra Chính phủ việc tổng kết thực hiện Đề án, xây dựng, hoàn thiện báo cáo tổng kết gửi Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2021.

Để Đề án thực hiện có hiệu quả, Ban chỉ đạo Đề án có trách nhiệm chỉ đạo, điều phối các hoạt động nhằm tạo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong phạm vi cả nước, kịp thời hỗ trợ báo cáo viên trong bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, các đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai và chủ động xây dựng kế hoạch của đơn vị mình, gửi báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Vụ Pháp chế trước ngày 30/11/2021 để đơn vị này tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ...

Trước đó, ngày 11 tháng 7 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”./.