Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Rà soát tham mưu UBND tỉnh ban hành thông báo chấm dứt đối với một số vụ việc trong Kế hoạch 363.

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Rà soát tham mưu UBND tỉnh ban hành thông báo chấm dứt đối với một số vụ việc trong Kế hoạch 363.

Thực hiện Kết luận đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị ngày 26/04/2023 nghe báo cáo kết quả rà soát một số vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh (do Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt tại Thông báo số 1527/TB-VPUB ngày 05/05/2023), giao thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ các vụ việc đủ điều kiện chấm dứt theo quy định của pháp luật, tham mưu UBND tỉnh văn bản trả lời công dân và gửi các cơ quan liên quan đối với một số vụ việc cụ thể:

1. Vụ việc của ông Nguyễn Đức Thoát (được bà Lê Thị Đuốc uỷ quyền) ở xóm 8, thôn Lơ, xã Liêm Chung;

2. Vụ việc của bà Nguyễn Thị Lanh, thôn Đọ Xá, Phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý;

3. Vụ việc của 17 hộ dân thôn Dương Cương, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng;

4. Vụ việc của bà Nguyễn Thị Phẩm, ở thôn Yên Lệnh, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên;

5. Vụ việc của một số công dân ở Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân.

Ngày 25/5/2023 Thanh tra tỉnh có Tờ trình số 312/TTr-TTr gửi UBND tỉnh dự thảo báo cáo tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Bí thư Tỉnh uỷ và Thông báo chấm dứt  tiếp nhận đơn và xem xét giải quyết của các công dân.

Hiện nay UBND tỉnh đã có Thông báo chấm dứt số 16/TB-UBND ngày 03/08/2023 về việc chấm dứt thụ lý giải quyết đối với vụ việc của bà Nguyễn Thị Phẩm ở thôn Yên Lệnh, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên.​