Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Rà soát, cập nhật số liệu liên quan đến nội dung quản lý sử dụng biên chế năm 2022

Tuyên truyền phổ biến  
Rà soát, cập nhật số liệu liên quan đến nội dung quản lý sử dụng biên chế năm 2022

Thực hiện Công văn số 980/SNV-TCBC ngày 10/11/2022 của Sở Nội vụ về việc rà soát, cập nhật số liệu báo cáo liên quan đến nội dung quản lý, sử dụng biên chế trong các cơ quan, đơn vị năm 2022, Thanh tra tỉnh Văn bản số 638/TTr ngày 11/11/2022 báo cáo tính đến thời điểm 10/11/2022.

Biên chế được giao năm 2022: tổng số: 30, trong đó biên chế công chức: 26, hợp đồng lao động theo NĐ 161/2018/NĐ-CP: 4. Có mặt đến ngày 10/11/2022: tổng số 29, trong đó: Công chức: 25, hợp đồng lao động theo NĐ 161/2018/NĐ-CP: 4.

Số lượng công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước nghỉ hưu đúng tuổi theo chế độ BHXH và dự kiến thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2022 – 2026: dự kiến tin giản 01 biên chế năm 2024.