Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định V/v ban hành quy định kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hà Nam

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Quyết định V/v ban hành quy định kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hà Nam