Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho 1211 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh, thành phố trực t...

Thi đua, khen thưởng  
Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho 1211 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra sở, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Ngày 03/11/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 676/QĐ-TTCP về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho 1211 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra sở, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm: