Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn một số lĩnh vực trọng tâm; Trách nhiệm...

Tin tức sự kiện Tin hoạt động Phòng chống tham nhũng  
Quyết định Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn một số lĩnh vực trọng tâm; Trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, giai đoạn năm 2018-2019

Ngày 20/7/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 39/QĐ-TTr về thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn một số lĩnh vực trọng tâm; Trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hà Nam.

Đối tượng thanh tra: Sở Tài nguyên & Môi trường; Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; UBND huyện Kim Bảng.

Thời hạn thanh tra là 70 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.