Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí phòng chống dịch Covid-19 đối với các đơn vụ trực thuộc Sở Y tế t...

Hoạt động nghiệp vụ Phòng chống tham nhũng  
Quyết định Thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí phòng chống dịch Covid-19 đối với các đơn vụ trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Nam.

Ngày 19/8/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 61/QĐ-TTr về thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí phòng chống dịch Covid-19 đối với các đơn vụ trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Nam.

Thời kỳ thanh tra: từ 01/01/2020 đến tháng 30/7/2021. Trong quá trình thanh tra nếu có vấn đề liên quan thì tiến hành thanh tra trước và sau thời kỳ.

Thời hạn thanh tra là 70 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra do người ra Quyết định thanh tra tự giám sát.